THỊT BÒ

thịt bò tươi
Giá lẻ:95,000
Giá lẻ:50,000
Giá lẻ:35,000
Giá lẻ:90,000
Giá lẻ:65,000
Giá lẻ:165,000
Giá lẻ:145,000
Giá lẻ:148,000

NỘI TẠNG BÒ

lòng bò
Giá lẻ:90,000
Giá lẻ:145,000
Giá lẻ:65,000
Giá lẻ:75,000
Giá lẻ:
Giá lẻ:
Giá lẻ:135,000
Giá lẻ:60,000

PHỤ PHẨM BÒ

phụ phẩm bò
Giá lẻ:135,000
Giá lẻ:100,000
Giá lẻ:50,000
Giá lẻ:45,000